Fundacja Krzykosiaki – Psy w Potrzebie powsta??a 11.05.2016. Fundacja jest organizacj?? non-profit i jej dzia??ania odbywaj?? si?? na zasadach wolontariatu. Fundacja nie otrzymuje ??adnych dotacji, jest finansowana wy????cznie z datk??w/ darowizn.

Celem dzia??alno??ci Fundacji jest pomoc bezdomnym zwierz??tom i ograniczanie ich bezdomno??ci. Odbywa si?? to poprzez zabezpieczanie zwierz??tom dobrych warunk??w ??yciowych, ich leczenie, przygotowywanie do adopcji, dzia??alno???? edukacyjn??, zbieranie ??rodk??w finansowych i rzeczowych niezb??dnych do zaspokajania potrzeb zwierz??t.


Adres siedziby: ul. Grzymskiego 4/32 , 62-650 K??odawa
KRS 0000617487
REGON 36442974100000
NIP 6662114496

Statut fundacji

Logo Krzykosiaki ma??e
 

 

  • siepomaga